ارتباط با مدیریت فروش و خدمات

ارتباط همکاران، فروشندگان و مشتریان  با مدیریت فروش و خدمات شهر الکترونیک