بنگاه های کوچک و متوسط

SMEs مخفف عبارت Small – Medium Enterprises ؛ بنگاهای کوچک و متوسط شامل بنگاههای صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشد. عواملی تعداد نیروی انسانی شاغل، میزان سرمایه در گردش، micro، Small، Medium تقسیم می شوند. در این پرتال ما با دریافت ظرفیت یا توان عرضه تولیدات یا خدمات بنگاههای کوچک این بسترها را همکاری می کنیم و جهت همکاری خود ..از دو تا چهار درصد کارمزد خواهیم گرفت.« اشغالزایی(معرفی نیروی انسانی متخصص و متعهد)  – توزیع ثروت در بازار سرمایه ( خدمات ارزی و ریالی و بورسی) – توسعه  و تسهیل در تامین سرمایه در گردش – معرفی تولیدات و خدمات بنگاهها به بازار های هدف و مشتریان  مورد نیاز – توسعه ظرفیت ها ، بسترها، نیروی انسانی و……. مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ و…. و ارتباطات زنجیره های ارزش افزوده …..»

بنگاه های کوچک و متوسط (تولیدی – خدماتی)

ثبت نام کنید و کسب و کار (تولید – خدمات) خود را به بازارهای هدف (داخلی – خارجی) معرفی کنید.

هایپر استارت

شهر الکترونیک            [jobs]